Tuyển dụng kỹ sư điện – Tự động hóa làm công việc liên quan đến tủ điều khiển, hệ thống điều khiển PLC, SCADA …